Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien het lid zich bij PLYO Performance Centre, hierna: PLYO, heeft aangemeld.

Artikel 2: Aanmelding en ledenpas 

a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving bij PLYO. Het lidmaatschap vangt aan op de startdatum zoals aangegeven door het lid tijdens de inschrijving. Het lid ontvangt bij inschrijving zijn inloggevens. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €20,00.

b. Na inschrijving dienen de abonnementskosten, afhankelijk van de startdatum, per pinbetaling bij PLYO te worden voldaan.

De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de inloggegevens blijven de verplichtingen van kracht.

C. Een persoon die na opzegging opnieuw een abonnement wil afsluiten bij PLYO, is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en

betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart en is voor de duur van één jaar onbeperkt trainen. Het lidmaatschap eindigt altijd aan het eind van de week dan wel maand.

b. Het lidmaatschap dient inderdaad vooruit betaald te worden, dit op basis van 4 weken

c. Het contract wordt na contractduur maandelijks opzegbaar bij een jaarabonnement.

d. Het jaar dat een jeugdlid ouder wordt zal het lidmaatschap automatisch naar een nieuwe leeftijdscategorie gaan. De overeenkomst kan tussentijds niet veranderd worden en dit wordt automatisch doorberekend.

e. Het maandelijkse lidmaatschapsgeld van de eerste maand en het eenmalige inschrijfgeld dienen direct per pinbetaling bij PLYO te worden voldaan. De kosten voor een strippenkaart en die van de personal training pakketten dienen eveneens direct per pinbetaling te worden voldaan. Voor alle resterende maanden van het contract wordt het maandelijkse lidmaatschapsgeld via automatische incasso voldaan en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

f. Indien wij overgaan op incasso betaalt het lid incassokosten en administratiekosten, 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 40-, Vanaf de datum waarop het bedrag opeisbaar is kan PLYO het met 1% rente per maand verhogen. Het lid mag geen gebruik maken van de faciliteiten totdat de schuld voldaan is.

g. Het maandelijkse lidmaatschapsgeld wordt direct geïncasseerd door PLYO rond de 25ste van de maand. Indien het maandelijkse lidmaatschapsgeld, om welke reden dan ook, niet kan worden geïncasseerd zal het lid door PLYO direct worden benaderd. Bij het niet tijdig voldoen van het verschuldigde lidmaatschapsgeld kan de toezegging tot de trainingen bij PLYO worden ontzegd totdat het gehele verschuldigde bedrag is voldaan. Bij het terugstorten van het lid van de abonnementsgelden kunnen wij daar een boete van 5-, rekenen en dat verhogen met 10-, bij de tweede keer en de derde keer zullen wij het hele bedrag van het abonnement opeisen.

h. Bij niet tijdige betaling kunnen wij vanaf datum verzuim het gehele achterstallige bedrag opeisen, TENZIJ BINNEN 30 dagen NA DATUM VERZUIM betaald wordt.

i. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

j. PLYO behoudt zich het recht tarieven tussentijds te wijzigen. Het lid wordt hiervan minimaal 30 dagen voordat de prijswijziging ingaat, per e-mail in kennis gesteld.

l. Plyo is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijs met maximaal 5% tot 10% te indexeren.

Als de verhoging wordt doorgevoerd binnen 3 maanden na startdatum van het abonnement, mag het lid het abonnement met onmiddellijke ingang ontbinden.

k. PLYO behoudt zich het recht de toegang tot PLYO te weigeren indien een lid zich niet houdt aan de dan geldende huisregels. In geval van beëindiging van het lidmaatschap door een van de medewerkers van PLYO zijn uitstaande contributiegelden invorderbaar.

l. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

Artikel 4: Ziekte, blessure of zwangerschap

Bij langdurige ziekte, langdurige blessure en/of zwangerschap kan de abonnementsperiode, na het overleggen van een schriftelijke medische verklaring en wederzijdse goedkeuring, tijdelijk worden opgeschort dan wel worden stopgezet. Opschorten dan wel stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 5: Programma, risico en aansprakelijkheid

a. Op PLYO rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de leden gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Deelname aan trainingen geschiedt geheel op eigen risico.

b. PLYO is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training bij PLYO.

c. PLYO en haar personeel in de club aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of derden.

d. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van PLYO, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten.

Artikel 6: Openingstijden

a. PLYO behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is de club gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden.

b. Plyo is bevoegd om de club GEDEELTELIJK te sluiten, tijdens erkende feestdagen, schoolvakanties EN EVENTUELE ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN.

Artikel 7: Tot slot

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van PLYO geldt het Nederlands Recht.

b. PLYO is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.

c. Het lid verklaart zich door inschrijving bij PLYO akkoord met de inhoud en strekking van de voorwaarden en het huishoudelijk reglement.

d. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen PLYO en haar leden.

Logo Plyo zwart BG.png