Privacybeleid Plyo Performance Centre V.O.F.

Onderstaand volgt het privacybeleid van Plyo Performance Centre V.O.F., hierna Plyo, gevestigd te (2901 AX) Capelle aan den IJssel, info@plyo.eu, tel. 0682215778 of 0684724899, KvK nr. 68401493, RSIN nr. 857424622.


Wie zijn wij?

Wij zijn Plyo, gevestigd te Capelle aan den IJssel aan de Sonarstraat 12, een sportschool welke de focus legt op het voorkomen en behandelen van blessures. Wij staan ervoor om u persoonlijk te begeleiden naar een vitale levensstijl. 

Wilt u meer weten over onze diensten, klik dan hier.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken zijn wij te kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke.


Waarom gebruikt Plyo uw persoonsgegevens?

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Om onze wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen, maakt Plyo bij de uitvoering van haar diensten gebruik van uw persoonsgegevens. 
Het toepassingsgebied van dit Privacy Statement betreft alle persoonsgegevens die wij ontvangen, via eender welke drager, tenzij nader gespecificeerd. Zoals reeds vermeld treedt Plyo op als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de definitie zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn. Informatie over de algemene werking van Plyo is voor iedereen vrij beschikbaar en wordt op eerste verzoek ter beschikking gesteld aan u.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens als er toestemming is verleend door de betrokkenen, de verwerking noodzakelijk is voor onze dienstverlening of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden;

 • beheer van klantenbestand;

 • het afsluiten van abonnementen;

 • het verlenen van diensten op het gebied van fitness en mobiliteit;

 • het verrichten van facturaties;

 • om te kunnen voldoen aan de verplichtingen dewelke aan ons zijn opgelegd conform de thans vigerende wetgeving.

De verzamelde persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden in overeenstemming met deze doeleinden. Indien wij de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden gaan gebruiken, wordt u hierover voorafgaandelijk op de hoogte gebracht teneinde de nodige toestemming(en) te verkrijgen.

Welke persoonsgegevens worden door Plyo verzameld?

De persoonsgegevens dewelke verwerkt worden, worden van onze klanten verkregen bij het onderschrijven van een overeenkomst voor onze diensten dan wel bij het invullen van het contactformulier op onze website. Persoonsgegevens dewelke wij ontvangen van onze medewerkers worden verkregen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten contactgegevens in de ruime zin van het woord (naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum.)

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt gerelateerd aan godsdienst, (persoonlijke) levensovertuiging, ras, politieke opvattingen, seksuele voorkeur. Indien Plyo besluit om alsnog de voornoemde persoonsgegevens te verwerken dan zullen wij de betrokkenen hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Wel verwerken wij enkele medische gegevens van u. Dit doen wij ten behoeve van onze dienstverlening daar wij rekening dienen te houden met enige blessures of medische complicaties. Wij nemen de geldende privacywetgeving in acht en gaan zorgvuldig om met deze gegevens. 
 

Wat zijn uw rechten inzake verwerking van de persoonsgegevens?

U beschikt over een aantal welbepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij uitoefening van deze rechten zal Plyo uw verzoek zo spoedig mogelijk behandelen doch uiterlijk binnen één maand. Gelieve ons te contacteren via onze voormelde contactgegevens. 

Gelieve bij uw verzoek tot uitoefening van uw rechten inzake de verwerking van de persoonsgegevens ons steeds de nodige identiteitsgegevens te willen mededelen waardoor wij u kunnen identificeren: o.a. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Recht op toegang en inzage van uw persoonsgegevens:

Als klant beschikt u over een wettelijk recht op inzage en/of eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking: 

U beschikt steeds over het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of beperkt verder te laten verwerken en zulks in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. 

Het recht op het verwijderen van persoonsgegevens zal slechts in bepaalde gevallen kunnen worden toegestaan. Zulks wordt per geval beoordeeld. Indien bepaalde persoonsgegevens worden verwijderd, kan zulks invloed hebben op onze dienstverlening.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit):

U heeft steeds het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om deze gegevens zelf op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen.

Recht van bezwaar:

U beschikt over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Per geval zal worden beoordeeld of uw bezwaar gegrond is. Totdat vaststaat of het bezwaar (on)gegrond is zal Plyo de verwerking van de persoonsgegevens staken.

Recht op intrekking toestemming:

Indien de verwerking is gebaseerd op voorafgaande toestemming, heeft u steeds het recht om deze terug in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurd is op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Welke persoonsgegevens deelt Plyo mee aan derden?

De persoonsgegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy. 

Plyo gaat met deze derden die persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst aan om de privacy betreffende de persoonsgegevens te waarborgen. In de verwerkersovereenkomst worden de verplichtingen van Plyo en de verwerker opgenomen om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen.

De persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring.

Plyo verstrekt slechts gegevens aan derden voor zover dit voortvloeit uit het doel van de registratie; zulks vereist is ingevolge een wettelijke voorschrift; dan wel op basis van toestemming van de betrokkenen; en om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst dewelke wij met onze klanten en/of medewerkers hebben gesloten. 

Om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren, kan Plyo de persoonsgegevens doorgeven aan volgende categorieën van ontvangers:

 • De beheerder van onze website;

 • Onze accountant.

zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of indien Plyo hiertoe wettelijk verplicht is.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving of andere wetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de klant.

In geen enkel geval zal Plyo gegevens verstrekken aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie zonder vooraf de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen.

Kunnen  persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden?

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om e-mails of folders te sturen over nieuwe producten en diensten, nieuwsbrieven of andere informatie van Plyo waarvan wij denken dat de gebruiker deze wellicht interessant kan vinden.

De ontvanger van voornoemde informaties kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing via e-mail naar info@plyo.eu of per brief aan Plyo via de voormelde contactgegevens. Plyo zal dit bezwaar binnen de maand van indiening verwerken.

Welke gegevens verzamelt Plyo van sollicitanten en hoe verloopt de sollicitatieprocedure?

Plyo verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de goede verloop van de sollicitatieprocedure. De persoonsgegevens dewelke verwerkt worden, worden  door u, de sollicitant, aan ons verstrekt. 

Alle gegevens die wij ontvangen van afgewezen sollicitanten worden direct na afloop van de sollicitatieprocedure op een correcte wijze vernietigd.

Welke maatregelen neemt Plyo om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te verzekeren?

Plyo gebruikt de nodige veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de beveiliging van de gegevens te waarborgen. Ze moeten ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en diefstal van gegevens uitsluiten. 

In geen geval kan Plyo aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Plyo houdt eraan u ervan reeds te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Plyo niet controleert. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden.

Maatregelen die Plyo heeft genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen zijn:

 • Al het werkzame personeel van Plyo is gehouden aan de geheimhouding van de persoonsgegevens waar zij inzage toe heeft.

 • Onze systemen zijn beveiligd met adequate beveiligingssoftware;

 • Doorlopend updaten wij al onze software alsmede onze beveiligingssoftware;

 • Wij maken gebruik van het authenticatieprogramma EPASS om onze apparaten en netwerk te voorzien van de nodige beveiligingsmaatregelen.

Welk privacybeleid is van toepassing op onze website?

Het is mogelijk de website van Plyo te gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Bij publieke toegang kunnen een beperkt aantal gegevens rond uw surfprofiel opgeslagen worden. Dit gebeurt aan de hand van cookies. Omdat wij gebruikmaken van een derde om video’s te plaatsen op onze site, kan het zijn dat deze derde cookies bij u plaatst. 

De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Plyo niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Wij zijn niet aansprakelijk voor foute informatie op onze website.

Hoe lang houdt Plyo persoonsgegevens bij?

Alle persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke termijnen. 

Voor die gegevens waarvoor geen wettelijk bewaartermijn wordt voorzien, zal Plyo uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. 

U heeft steeds de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken voor die persoonsgegevens die verkregen zijn op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Zodra u uw toestemming intrekt, zal Plyo deze persoonsgegevens verwijderen na aflopen van de bewaartermijn. 

Waar kunt u terecht bij klachten over de schending van uw privacy?

U heeft steeds de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Plyo uw privacy schendt. Wij appreciëren het ten zeerst indien u ons, vooraleer verdere stappen te zetten, zou contacteren opdat wij samen tot een constructieve oplossing kunnen komen.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Het privacybeleid van Plyo is openbaar en via onze website www.plyo.eu te raadplegen en wordt voor u op eenvoudig verzoek tevens toegestuurd. Het privacybeleid kan gewijzigd worden naargelang wijzigingen aan het takenpakket die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens dan wel naargelang wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Plyo zal alle wijzigingen in het privacybeleid publiceren en de gemaakte wijzigingen aangeven.

Onderhavig privacybeleid treedt in werking per 01/01/2019

Capelle aan den IJssel, 20 juni 2018                                                                     Versie: 1.0

Logo Plyo zwart BG.png